آموزش بازی جذاب تاس کوبیس +‌ ترفند و قوانین لازم kobix


مجله یا سایت zywhcm.co تقدیم میکند

آموزش بازی جذاب تاس کوبیس +‌ ترفند و قوانین لازم kobix

آموزش بازی جذاب تاس کوبیس

kobix کوبیکس یکی از بازی هاي‌ جذاب کازینویی اسـت کـه شـما از این بازی میتونید کسب درامد خوبی داشته باشید در ادامه با آموزش بازی جذاب تاس کوبیس +‌ ترفند و قوانین لازم kobix سایت برترین بت را دنبال کنید. 

 

معرفی بازی جذاب تاس کوبیکس 

۱- دراین بازی از ۲۵ تاس رنگی استفاده می شود کـه ترتیب ان‌ها بـه شکل زیر اسـت.

۶ تاس آبی
۶ تاس قرمز
۶ تاس سبز
۶ تاس زرد
۱ تاس سفید
۲- شش تاس بـه صورت تصادفی و بدون جایگزینی انتخاب می شود.

 

۳- در شرط‌هاي‌ مربوط بـه رنگ، تاس سفید می تواند جای گزین رنگی شود کـه بـه بازیکن کمک می کند تا برنده شود. اما در شرط‌هایي کـه بـه شماره تاس مربوط اسـت، شماره تاس سفید محسوب نمی شود.

 

۴- بازیکن هر بار میتواند فقط یک شرط را انتخاب کند تا در مورد رنگی کـه تاس سفید جای گزین میکند ابهامی پیش نیاید.

۵- در بازی کوبیکس شرط‌هاي‌ زیادی وجود دارند کـه در زیر بـه طور اجمالی معرفی شده‌اند.

آموزش بازی جذاب تاس کوبیس +‌ ترفند و قوانین لازم kobix

مجموع ۶ تاس بـه صورت گروهی «مجموع کوچک، متوسط و بزرگ»
زوج یا فرد بودن مجموع ۶ تاس
ایجاد شدن دست‌هاي‌ پوکر با ۶ تاس «مثلاً جفت یا فول هاوس»
یک رنگ خاص در حداقل یک تاس دیده شود
تعداد تاس‌هاي‌ زوج/فرد/بالا/پایین کـه پشت سرهم می آیند
تعداد تاس‌هاي‌ هم رنگ
شماره دقیق یک تاس از یک رنگ خاص
یک تاس خاص از یک تاس خاص دیگر بالاتر/پایین تر باشد
۶- همه ی شرط‌ها بـه نسبت ۱ برنده می شود.

 

آموزش بازی جذاب تاس کوبیس +‌ ترفند و قوانین لازم kobix

در لیست زیر احتمالات شرط ۳ تاس اول بررسی شده. دراین شرط بازیکن انتخاب کند کـه عددی کـه ۳ تاسی کـه اول ریخته می شوند چه عددی اسـت.

مجموع تاس‌ها ۳: ۰/۴۶ درصد
مجموع تاس‌ها ۴: ۱/۳۸ درصد
مجموع تاس‌ها ۵: ۲/۷۷ درصد
مجموع تاس‌ها ۶: ۴/۶ درصد
مجموع تاس‌ها ۷: ۶/۹ درصد
مجموع تاس‌ها ۸: ۹/۷ درصد
مجموع تاس‌ها ۹: ۱۱/۵ درصد
مجموع تاس‌ها ۱۰: ۱۲/۵ درصد
مجموع تاس‌ها ۱۱: ۱۲/۵ درصد
مجموع تاس‌ها ۱۲: ۱۱/۵ درصد
مجموع تاس‌ها ۱۳: ۹/۱۳ درصد
مجموع تاس‌ها ۱۴: ۶/۹ درصد
مجموع تاس‌ها ۱۵: ۴/۶ درصد
مجموع تاس‌ها ۱۶: ۲/۷ درصد
مجموع تاس‌ها ۱۷: ۱/۳ درصد
مجموع تاس‌ها ۱۸: ۰/۴۱ درصد

آموزش بازی جذاب تاس کوبیس +‌ ترفند و قوانین لازم kobix

در لیست زیر احتمالات شرط مجموع ۴ تاس بررسی شده اسـت. دراین شرط بازیکن یک شماره «مثلاً ۱۳» را انتخاب می کند ودر صورتی کـه مجموع ۴ تاس با این شماره برابر شد برنده اسـت.

مجموع تاس‌ها ۴: ۰/۰۷ درصد
مجموع تاس‌ها ۵: ۰/۳۰ درصد
مجموع تاس‌ها ۶: ۰/۷۷ درصد
مجموع تاس‌ها ۷: ۱/۵ درصد
مجموع تاس‌ها ۸: ۲/۷ درصد
مجموع تاس‌ها ۹: ۴/۳۲ درصد
مجموع تاس‌ها ۱۰: ۶/۱۷ درصد
مجموع تاس‌ها ۱۱: ۸/۰۲ درصد
مجموع تاس‌ها ۱۲: ۹/۶۴ درصد
مجموع تاس‌ها ۱۳: ۱۰/۰۸ درصد
مجموع تاس‌ها ۱۴: ۱۱/۲۲ درصد
مجموع تاس‌ها ۱۵: ۱۰/۰۸ درصد
مجموع تاس‌ها ۱۶: ۹/۶۴ درصد
مجموع تاس‌ها ۱۷: ۸/۰۲ درصد
مجموع تاس‌ها ۱۸: ۶/۱۷ درصد
مجموع تاس‌ها ۱۹: ۴/۳۳ درصد
مجموع تاس‌ها ۲۰: ۲/۷ درصد
مجموع تاس‌ها ۲۱: ۱/۵ درصد
مجموع تاس‌ها ۲۲: ۰/۷۷ درصد
مجموع تاس‌ها ۲۳: ۰/۳۰ درصد
مجموع تاس‌ها ۲۴: ۰/۰۷۷ درصد

 

در لیست زیر احتمالات شرط مجموع ۵ تاس بررسی شده اسـت‌. دراین شرط مجموع ۵ تاس باید عددی باشد کـه بازیکن اعلام می کند تا او برنده شود.

مجموع تاس‌ها ۵: ۰/۰۱۲ درصد
مجموع تای‌ها ۶: ۰/۰۶۵ درصد
مجموع تاس‌ها ۷: ۰/۱۹ درصد
مجموع تاس‌ها ۸: ۰/۴۵ درصد
مجموع تاس‌ها ۹: ۰/۹ درصد
مجموع تاس‌ها ۱۰: ۱/۶۲ درصد
مجموع تاس‌ها ۱۱: ۲/۶ درصد
مجموع تاس‌ها ۱۲: ۳/۹ درصد
مجموع تاس‌ها ۱۳: ۵/۴ درصد
مجموع تاس‌ها ۱۴: ۶/۹ درصد
مجموع تاس‌ها ۱۵: ۸/۳ درصد
مجموع تاس‌ها ۱۶: ۹/۴ درصد
مجموع تاس‌ها ۱۷: ۱۰/۰۳ درصد
مجموع تاس‌ها ۱۸: ۱۰/۰۳ درصد
مجموع تاس‌ها ۱۹: ۹/۴ درصد
مجموع تاس‌ها ۲۰: ۸/۳ درصد
مجموع تاس‌ها ۲۱: ۶/۹ درصد
مجموع تاس‌ها ۲۲: ۵/۴ درصد
مجموع تاس‌ها ۲۳: ۳/۹ درصد
مجموع تاس‌ها ۲۴: ۲/۶ درصد
مجموع تاس‌ها ۲۵: ۱/۶ درصد
مجموع تاس‌ها ۲۶: ۰/۹ درصد
مجموع تاس‌ها ۲۷: ۰/۴۵ درصد
مجموع تاس‌ها ۲۸: ۰/۱۹ درصد
مجموع تاس‌ها ۲۹: ۰/۰۶۵ درصد
مجموع تاس‌ها ۳۰: ۰/۰۱۳ درصد

آموزش بازی جذاب تاس کوبیس +‌ ترفند و قوانین لازم kobix

آموزش بازی جذاب تاس کوبیس +‌ ترفند و قوانین لازم kobix

لیست زیر احتمالات شرط مجموع شش تاس را نشان میدهد. دراین شرط، بازیکن روی یک شماره خاص کـه مجموع ۶ تاس نشان خواهند داد شرط می‌بندد.

مجموع تاس‌ها ۶: ۰/۰۰۲۱ درصد
مجموع تاس‌ها ۷: ۰/۰۱۲ درصد
مجموع تاس‌ها ۸: ۰/۰۴۵ درصد
مجموع تاس‌ها ۹: ۰/۱۲ درصد
مجموع تاس‌ها ۱۰: ۰/۲۷ درصد
مجموع تاس‌ها ۱۱: ۰/۵۴ درصد
مجموع تاس‌ها ۱۲: ۰/۹۷ درصد
مجموع تاس‌ها ۱۳: ۱/۶ درصد
مجموع تاس‌ها ۱۴: ۲/۴ درصد
مجموع تاس‌ها ۱۵: ۳/۵ درصد
مجموع تاس‌ها ۱۶: ۴/۸ درصد
مجموع تاس‌ها ۱۷: ۶/۱۳ درصد
مجموع تاس‌ها ۱۸: ۷/۳ درصد
مجموع تاس‌ها ۲۰: ۹/۰۴ درصد
مجموع تاس‌ها ۲۱: ۹/۲۸ درصد
مجموع تاس‌ها ۲۲: ۹/۰۴ درصد
مجموع تاس‌ها ۲۳: ۸/۳ درصد
مجموع تاس‌ها ۲۴: ۶/۱۳ درصد
مجموع تاس‌ها ۲۵: ۴/۸ درصد
مجموع تاس‌ها ۲۶: ۳/۵ درصد
مجموع تاس‌ها ۲۷: ۲/۴ درصد
مجموع تاس‌ها ۲۸: ۱/۶ درصد
مجموع تاس‌ها ۲۹: ۰/۹۷ درصد
مجموع تاس‌ها ۳۰: ۰/۵۴ درصد
مجموع تاس‌ها ۳۱: ۰/۴۵ درصد
مجموع تاس‌ها ۳۲: ۰/۰۲۷ درصد
مجموع تاس‌ها ۳۳: ۰/۰۱۲ درصد
مجموع تاس‌ها ۳۴: ۰/۰۴۵ درصد
مجموع تاس‌ها ۳۵: ۰/۰۰۱۲ درصد
مجموع تاس‌ها ۳۶: ۰/۰۰۰۲۱ درصد

 

شرط‌هاي‌ دامنه‌اي «Ranged Bets» بازی کوبیکس می توانند بر اساس مجموع ۳؛۴؛۵ و ۶ تاس شکل بگیرند. این شماره توسط بازیکن مشخص میشود.بازیکن میتواند تعیین کند کـه مجموع تاس‌ها کم متوسط یا زیاد یا زوج یا فرد باشد. در لیست زیر احتمال برد این شرط آمده اسـت.

 

شرط دامنه‌اي با ۳ تاس
مجموع تاس‌ها فرد باشد: ۵۰ درصد
مجموع تاس‌ها زوج باشد: ۵۰ درصد
مجموع تاس‌ها بین ۳ تا ۹ باشد: ۳۷/۵ درصد
مجموع تاس‌ها ۱۰ تا ۱۱ باشد: ۲۵ درصد
مجموع تاس‌ها ۱۲ تا ۱۸ باشد: ۳۷/۵ درصد

 

آموزش بازی جذاب تاس کوبیس +‌ ترفند و قوانین لازم kobix

مجموع تاس‌ها فرد: ۵۰ درصد
مجموع تاس‌ها زوج: ۵۰ درصد
مجموع تاس‌ها ۴ تا ۱۲: ۳۳/۵ درصد
محموع تاس‌ها ۱۳ تا ۱۵: ۳۲/۸ درصد
مجموع تاس‌ها ۱۶ تا ۲۴: ۳۳/۵ درصد
شرط دامنه‌اي با ۵ تاس
مجموع تاس‌ها فرد باشد: ۵۰ درصد
مجموع تاس‌ها زوج باشد: ۵۰ درصد
مجموع تاس‌ها بین ۵ تا ۱۶ باشد: ۳۹/۹ درصد
مجموع تاس‌ها بین ۱۷ تا ۱۸ باشد: ۲۰/۰۶ درصد
مجموع تاس‌ها بین ۱۹ تا ۳۰ باشد: ۳۹/۹۶ درصد
شرط دامنه‌‌اي با ۶ تاس
مجموع تاس‌ها زوج باشد: ۵۰ درصد
مجموع تاس‌ها فرد باشد: ۵۰ درصد
مجموع تاس‌ها بین ۶ تا۱۹ باشد: ۳۶/۳۱ درصد
مجموع تاس‌ها بین ۲۰ تا ۲۲ باشد: ۲۷/۳۷ درصد
مجموع تاس‌ها بین ۲۳ تا ۳۶ باشد: ۳۶/۳۱ درصد

آموزش بازی جذاب تاس کوبیس +‌ ترفند و قوانین لازم kobix

ترفند های برد در بازی کوبیکس

این سه شرط زیر فقط بر اعدادی کـه تاس‌ها نشان می دهد متمرکز‌اند و رنگ‌ ان‌ها مهم نیست. شرط تری آو ا کایند زمانی برنده می شود کـه حداقل یک تری آو ا کایند ایجاد شده باشد.

 

شرط پوکر بدون رنگ
تری آو ا کایند: ۳۶/۷۲ درصد
چند تری آو ا کایند: ۹/۶ درصد
استریت: ۱/۵ درصد
چند استریت: ۰/۰۰۴۳ درصد

 

شرط‌هاي‌ زیر بر اساس اعداد و رنگ‌ تاس‌هاي‌ ریخته شده میباشد. شرط روی تری آو ا کایند در بازی کوبیکس زمانی برنده میشود کـه حداقل یک تری آو ا کایند وجود داشته باشد. درنظر داشته باشید کـه تاس سفید جای گزین رنگ‌ها میشود.

 

روش های شرط میکس در بازی کوبیکس

روش‌هاي‌ زیادی برای بستن شرط میکس «Combo Bet» در بازی کوبیکس وجوددارد. در ابتدا بازیکن یک تاس خاص بر اساس ترتیبی کـه ریخته میشود «مثلاً سومین تاس» را انتخاب می کند. سپس او میتواند از ترکیب‌هاي‌ پایین، هرکدام را برای شرط انتخاب کند.

 

تاس مورد نظر دقیقا چه عددی را نشان می دهد.
رنگ تاس
شماره تاس کم «۱ تا ۳» یا زیاد «۴ تا ۶» باشد.
تحلیل شرط میکس
مقدار پرداختی برابر با احتمال برد هر شرط می باشد. در ادامه احتمال برد هر شرط آمده اسـت

 

شرط بر روی شماره تاس: ۱۶/۶۶ درصد
شرط بر روی رنگ تاس: ۲۸ درصد
شرط بر سفید بودن تاس: ۴ درصد
شرط بر بالا/پایین/زوج/فرد بودن تاس: ۵۰ درصد
شرط بر روی شماره و رنگ تاس: ۴/۶ درصد
شرط بر روی شماره و سفید بودن تاس: ۰/۶۶ درصد
شرط بر بالا/پایین/زوج/فرد بودن و رنگ تاس: ۱/۴ درصد
شرط بر بالا/پایین/زوج/فرد و سفید بودن تاس: ۰/۲ درصد
شرط زوج/فرد/بالا/پایین

آموزش بازی جذاب تاس کوبیس +‌ ترفند و قوانین لازم kobix

دراین شرط، بازیکن یک شماره بین ۳ تا ۶ را بـه همراه یک نوع شرط«بالا، پایین، زوج و فرد» انتخاب می کند. بازیکن زمانی برنده میشود کـه مجموع تاس‌هاي‌ ریخته شده مساوی یا برابر شرایط تعیین شده باشد. مثلاً اگر بازیکن ۵ تاس با مجموع فرد را انتخاب کند کـه بـه نسب ۲۰/۶ بـه ۱ پرداختی دارد، زمانی برنده می شود کـه حداقل ۵ تاس از ۶ تاس ریخته شده شماره فرد را نشان دهند. در ادامه احتمال برد این شرط با تعداد تاس آمده اسـت.

 

۳ تاس: ۳۱/۲۵ درصد
۴ تاس: ۱۲/۵ درصد
۵ تاس: ۴/۶ درصد
۶ تاس: ۱/۵۶ درصد

آموزش بازی جذاب تاس کوبیس +‌ ترفند و قوانین لازم kobix

این شرط بر اساس تعداد تاس‌هایي هم رنگ اسـت کـه و متوالی ریخته میشوند. بازیکن باید یک رنگ را انتخاب کند و بگوید چند تاس هم رنگ خواهند بود. بـه یاد داشته باشید کـه تاس سفید جای گزین هر رنگی میشود.

 

تا بـه برد بازیکن کمک کند. بازیکن زمانی برنده می شود کـه رنگ تاس‌هاي‌ ریخته شده مطابق با رنگ مورد نظر بازیکن باشد. مثلاً اگر بازیکن روی ۴ تاس زرد شرط ببندد، زمانی برنده میشود کـه حداقل ۴ تاس یا بیشتر «تاس سفید در این جا زرد حساب میشود» زرد باشند. در ادامه احتمال برد این شرط آمده اسـت.

 

۳ تاس هم رنگ: ۵/۲ درصد
۴ تاس هم رنگ: ۰/۷۵ درصد
۵ تاس هم رنگ: ۰/۰۷۵ درصد
۶ تاس هم رنگ: ۰/۰۰۴ درصد
شرط افزایش/ کاهش

 

دراین شرط بازیکن انتخاب میکند کـه یک تعداد تاس «مثلاً ۳»؛ اعدادی کاهشی یا افزایشی دارند. مثلاً او یک شماره از ۳ تا ۶ انتخاب میکند. سپس تاس‌ها ریخته می شوند. بازیکن زمانی برنده می شود.

 

کـه شماره تعداد تاس‌هاي‌ انتخاب شده، یکی یکی کاهش یا افزایش پیدا کنند. مثلاً اگر روی ۴ تاس افزایشی شرط بسته باشد، تاس‌ها باید بـه صورت ۱؛۲؛۳؛۴ باشند تا او برنده شود. اگر تعداد افزایش تاس بیشتر شد بازیکن باز هم برنده اسـت. همچنین در شرط ۴ تاس افزایشی، اگر تاس‌ها بـه صورت ۴؛۱؛۲؛۳؛۴ بودند نیز بازیکن برنده می ‌شد. شرط کاهشی نیز بـه همین شکل می باشد اما از ۴ شروع میشود.

 

در ادامه احتمال برد این شرط آمده اسـت.

۳ تاس: ۶/۶ درصد
۴ تاس: ۰/۶۴درصد
۵ تاس: ۰/۰۴ درصد
۶ تاس: ۰/۰۰۲۱ درصد

آموزش بازی جذاب تاس کوبیس +‌ ترفند و قوانین لازم kobix

در شرط رنگین کمان «Rainbow Bet»؛ بازیکن باید یک رنگ و شماره از ۰ تا ۶ را انتخاب کند. بازیکن زمانی برنده می شود کـه تعداد تاس‌هاي‌ مطابق با رنگ مورد نظر بازیکن دقیقا برابر باشد. مثلاً اگر بازیکن ۵ تاس سبز را انتخاب کرده باشد.

 

صفر تاس هم رنگ: ۱۵/۳۲ درصد
یک تاس هم رنگ: ۹/۲۸ درصد
دو تاس هم رنگ: ۹/۵۰ درصد
سه تاس هم رنگ: ۱۷/۸۵ درصد
چهار تاس هم رنگ: ۴/۱۷ درصد
پنج تاس هم رنگ: ۲/۱ درصد
شش تاس هم رنگ: ۰/۰۰۴ درصد

آموزش بازی جذاب تاس کوبیس +‌ ترفند و قوانین لازم kobix

ورود به سایت معتبر بازی کازینویی 

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت بازی هاي‌ کازینویی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه قرار دادیم و زمانی برنده می شود کـه ۵ تاس سبز ریخته شود. درنظر داشته باشید کـه تاس سفید جای گزین هر رنگی میشود تا بـه برد بازیکن کمک کند. در ادامه احتمال برد این شرط آمده اسـت.

سایت zywhcm.co جدیدترین و پرطرفدارترین پستهای جهان را منتشر میکند همیشه با ما بروز باشید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *