معرفی بازی پاسور بی دل + ترفند و قوانین لازم Hearts


مجله یا سایت zywhcm.co تقدیم میکند

معرفی بازی پاسور بی دل + ترفند و قوانین لازم Hearts

معرفی بازی پاسور بی دل

Hearts پاسور بی دل یکی از بازی هاي‌ ورقی اسـت و میتواند یک بازی گروهی بسیار خوبی برای شـما بدهد در ادامه با معرفی بازی پاسور بی دل + ترفند و قوانین لازم Hearts سایت برترین بت را دنبال کنید. 

 

اموزش بازی بی دل 

بازی کارت بی دل «Hearts» یک بازی کارتی کلاسیک اسـت کـه با 4 بازیکن انجام میشود. دراین مقاله بـه صورت کامل نحوه انجام این بازی و همچنین تعدادی از قوانین اختیاری ان را توضیح میدهیم.برخلاف تعداد زیادی از بازی‌ها کـه بازیکنی برنده اسـت کـه بیشترین امتیاز را کسب کند. دراین بازی بازیکنی برنده اسـت کـه کمترین امتیاز را کسب نمائید.

معرفی بازی پاسور بی دل + ترفند و قوانین لازم Hearts

شـما برای انجام این بازی بـه یک دسته کارت 52تایی نیاز دارید. کارت‌ها دراین بازی از آس «بالا» بـه 2 «کم» دسته بندی می شوند. دراین بازی خال‌ها بر یک دیگر برتری ندارند.

 

حداقل تعداد بازیکن برای انجام انجام بازی بی دل 3 نفر و حداکثر 7 نفر اسـت. البته بهترین حالت ان زمانی اسـت کـه تعداد بازیکنان 4 نفر باشد. البته در نوع بازی کارت بی دل Cancellation حداقل تعداد بازیکن 6 نفر و حداکثر 11 نفر اسـت.

 

معرفی بازی پاسور بی دل + ترفند و قوانین لازم Hearts

قبل از شروع بازی، بازیکنان باید در مورد امتیاز پایانی بازی «طبق معمول 100 امتیاز» بـه توافق برسند. تا زمانی کـه امتیاز یکی از بازیکنان بـه ان امتیاز رسید یا از ان بالاتر رفت بازی تمام شود.

معرفی بازی پاسور بی دل + ترفند و قوانین لازم Hearts

با توجه بـه تعداد بازیکنان، کارت‌هاي‌ خاصی باید از بازی حذف شوند تا هر بازیکن در هر دست تعداد مساوی کارت دریافت کند. دریک بازی سه نفره، کارت 2 خشت را حذف کنید. هر بازیکن در هر دست 17 کارت دریافت میکند.

 

دریک بازی چهار نفره، هیچ کارتی حذف نمیشود. هر بازیکن در هر دست 13 کارت دریافت میکند. دریک بازی پنج نفره، کارت 2 خشت و کارت 2 گشنیز را حذف کنید. هر بازیکن در هر دست 10 کارت دریافت میکند.

 

دریک بازی شش نفره، کارت 2 و 3 خشت و کارت 3 و 4 گشنیز را حذف کنید. هر بازیکن در هر دست 8 کارت دریافت می کند. دریک بازی هفت نفره، کارت 2 و 3 خشت و کارت 3 گشنیز را حذف کنید. هر بازیکن در هر دست 7 کارت دریافت می کند.

معرفی بازی پاسور بی دل + ترفند و قوانین لازم Hearts

اموزش بازی کارتی بی دل

بعد از این کـه همه ی کارت‌ها پخش شد. نخستین بازیکن یک کارت رو بـه بالا در مرکز میز می گذارد. نخستین حرکت را، بازیکنی کـه کارت 2 گشنیز دارد انجام میدهد. او باید کارت را روی میز بازی قرار ‌دهد. بدین ترتیب یک برتری در دور اول بدست آورد. اگر کارت 2 گشنیز از بازی حذف شده باشد، بازیکنی کـه کارت 3 گشنیز را در اختیار دارد رهبر بازی اسـت.

 

سپس هر بازیکن بـه نوبه خود یک کارت رو بـه بالا در وسط میز می گذارد. درصورت امکان کارتی یکسان با کارت بازیکن اول قرار دهید.بـه عنوان مثال، اگر بازیکن اول با کارت 6 پیک بازی کند. بازیکنان بعدی درصورت امکان باید یک کارت پیک قرار دهند.

 

اگر بازیکنی نتواند از این قانون پیروی کند، زیرا کارتی از این خال ندارد می تواند با هر کارت دیگری بازی کند. اما یک استثنا برای این قانون وجوددارد. در دور اول، اگر بازیکنی هیچ کارت گشنیز نداشته باشد، امکان بازی با کارت دل یا بی بی پیک را ندارد.هنگامی کـه همه ی بازیکنان یک کارت روی میز گذاشتند، بازیکنی کـه بالاترین کارت را گذاشته اسـت، برنده ان دور اسـت.

 

ه عنوان مثال، اگر جیم با 6 پیک را بگذارد، کریستین 5 پیک، دونا 10 پیک و مارک 9 پیک را بگذارد، مارک برنده این دور اسـت.برنده هر دور کارت‌ها را از وسط میز جمع می کند و ان‌ها را بـه پشت در مقابل خود قرار می دهد. سپس با گذاشتن یک کارت از دست خود روی میز، دور بعدی را شروع میکند و بازی بـه همین ترتیب ادامه مییابد.تا زمانی کـه یک دل یا بی بی پیک در دور قبلی بازی نشده باشد، نمی توان از دل برای شروع یک دور استفاده کنید. لازم نیست حتماً کارت اول بی بی باشد و از هر کارت دل میتوان استفاده کرد.

معرفی بازی پاسور بی دل + ترفند و قوانین لازم Hearts

امتیازان زمانی در بازی پوکر

زمانی کـه بازیکنان همه ی کارت‌هاي‌ خودرا بازی کردند، دست بـه اتمام می رسد و بازیکنان امتیازات خودرا ارزیابی می کنند.

 

هر کارت دل 1 امتیاز دارد

بی بی پیک 13 امتیاز دارد.

همه ی کارت‌هاي‌ دیگر ارزش صفر امتیاز دارند.

 

بـه عنوان مثال، اگر مارک 4 کارت دل و بی بی پیک را داشته باشد، او 17 امتیاز میگیرد. اگر دونا 2 تا کارت دل باشد، 2 امتیاز دریافت می کند.در صورتی کـه بازیکنی هر 13 کارت دل و بی بی پیک را دریک دست بدست آورد، امتیازش صفر و هر یک از حریفان 26 امتیاز کسب می کنند. بـه این حالت بـه اصطلاح تیراندازی بـه ماه می گویند.

 

معرفی بازی پاسور بی دل + ترفند و قوانین لازم Hearts

بازیکنان امتیازات فردی خودرا دریک برگه امتیاز می نویسند و امتیازات هر دور رابا هم جمع می کنند. سپس دوباره کارت‌ها را بُر بزنید و برای دست بعدی پخش کنید.اگر در پایان هر دست امتیاز یک یا چند بازیکن از امتیاز تعیین شده در ابتدا بازی بالاتر رفت، بازی بلافاصله پایان می یابد و بازیکنی کـه کمترین امتیاز را داشته باشد برنده اسـت.

معرفی بازی پاسور بی دل + ترفند و قوانین لازم Hearts

ترفند برد در بازی بی دل

در شروع هر دست، پس از پخش کارت هر بازیکن بـه کارت خود نگاه می کند و سه مورد از ان‌ها را برای این کـه بـه بازیکن دیگر بدهد انتخاب میکند. همه ی بازیکنان باید قبل از دریافت و مشاهده کارت‌هایي کـه از رقیب دریافت میکنند، سه کارت خودرا انتخاب کرده و بـه بازیکن دیگری بدهد.

 

دست اول: کارت‌ها را بـه بازیکن سمت چپ بدهید.

دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دوم: کارت‌ها را بـه بازیکن سمت راست بدهید.

دست سوم: کارت‌ها را بـه بازیمن روبه‌رو خود بدهید.

دست‌ چهارم: عدم انتقال کارت

 

این برنامه پاس تا پایان بازی تکرار میشود.

در بازی‌هایي کـه تعداد بازیکنان سه یا پنج اسـت، پاس کارت بـه صورت زیر اسـت:

دست اول: کارت‌ها را بـه بازیکن سمت چپ بدهید.

دست‌ دوم: کارت‌ها را بـه بازیکن سمت راست بدهید.

این برنامه چرخشی را تا پایان بازی تکرار کنید.

معرفی بازی پاسور بی دل + ترفند و قوانین لازم Hearts

معرفی بازی پاسور بی دل + ترفند و قوانین لازم Hearts

در ابتدا بازی، تعداد معینی از کارت‌ها را بـه صورت رو بـه پایین بـه صورت کنار گذاشته می شود. بـه این کارت‌هاي‌ کنار گذاشته شده بچه گربه میگویند.دریک بازی سه نفره، کارت 2 خشت را از بازی حذف نکنید. و بـه جای ان جای ان یک کارت بـه کارت‌هاي‌ بچه گربه اضافه کنید.

 

دریک بازی چهار نفره، چهار کارت بـه عنوان بچه گربه کنار بگذارید. هر بازیکن در هر دست 12 کارت دریافت می کند.دریک بازی پنج نفره، کارت 2 خشت و کارت 2 گشنیز را حذف نکنید. و بـه جای ان دو کارت بـه عنوان بچه گربه کنار بگذارید.

 

دریک بازی شش نفره، کارت 2 و 3 خشت و کارت 3 و 4 گشنیز را حذف نکنید. ودر عوض چهار کارت بـه عنوان بچه گربه کنار بگذارید.دریک بازی هفت نفره، کارت 2 و 3 خشت و کارت 3 گشنیز را حذف نکنید ودر عوض سه کارت بـه عنوان بچه گربه کنار بگذارید.

معرفی بازی پاسور بی دل + ترفند و قوانین لازم Hearts

معرفی بازی پاسور بی دل + ترفند و قوانین لازم Hearts

نخستین بازیکنی کـه برنده دور شد کـه شامل کارت‌هاي‌ امتیاز «دل و بی بی پیک» بود. کارت‌هاي‌ موجود در بچه گربه را جمع می کند و ان‌ها را بـه کارت‌هاي‌ کـه در دورهای قبلی برنده شده اسـت اضافه کند.

 

تغییرات جای گزین این قانون عبارتند از:

برنده نخستین دور، کارت‌هاي‌ بچه گربه را جمع کند.

آخرین کسی کـه دریک دست برنده میشود کارت‌هاي‌ بچه گربه را جمع کند.

 

برنده نخستین کارت دل، کارت‌هاي‌ بچه گربه را جمع کند. « بـه عبارت دیگر، بی بی پیک برای تعیین کند چه کسی کارت‌هاي‌ بچه گربه را جمع کند استفاده نشود.»

 

خال های مهم بازی

دراین نوع از بازی بی دل، سرباز خشت امتیاز 10- دارد «پس بردن ان چیز خوبی اسـت». هنگام تیراندازی بـه ماه، بازیکن باید تمام دل‌ها و بی بی پیک را جمع کند اما نیازی بـه بردن کارت سرباز خشت ندارد.هنگام تیراندازی بـه ماه توسط یک بازیکن، بـه جای این کـه سایر بازیکنان 26 امتیاز دریافت کنند، 26 امتیاز از امتیازات بازیکن برنده کم می شود.

معرفی بازی پاسور بی دل + ترفند و قوانین لازم Hearts

در شکل دیگری از بازی بی دل Shooting the Moon، بازیکن می تواند تصمیم بگیرد کـه 26 امتیاز از امتیاز خودش کم شود یا 26 امتیاز بـه امتیازات سایر بازیکنان اضافه کند.دراین نوع بازی بی دل، بازیکنان میتوانند در هر زمان با کارت دل بازی را رهبری کنند.

 

بازی بی دل Cancellation یک نوع بازی بی دل اسـت کـه حداقل بـه 6 بازیکن برای انجام ان نیاز اسـت. دراین بازی از دو دسته کارت استاندارد 52تایی کـه باهم بُر خوردند استفاده می شود.

 

معرفی بازی پاسور بی دل + ترفند و قوانین لازم Hearts

تا حد امکان، در هر دست بـه طور مساوی بـه بازیکنان کارت بدهید. هر کارت اضافی رو بـه پایین روی میز قرار دهید و نخستین بازیکنی کـه نخستین دور کارت دل را برنده می شود، ان را جمع‌آوری کند. بازیکنان مانند بازی بی دل پاس باید کارت‌ها را پاس دهند.بازیکن سمت چپ دیلر نخستین دور را شروع می کند. او ممکن اسـت با هر کارتی غیر از دل یا بی بی پیک بازی کند.

معرفی بازی پاسور بی دل + ترفند و قوانین لازم Hearts

اگر دو بازیکن از یک کارت مشابه استفاده کنند، کارت‌هاي‌ یک دیگر را خنثی میکنند و هیچ کدام دراین دور برنده نمیشود.اگر دو زوج از کارت یکسان استفاده کنند، هیچ بازیکنی برنده ان دور نمی شود و کارت‌هاي‌ وسط کنار گذاشته می شود. بازیکنی کـه برنده دور بعدی شود، کارت‌هاي‌ این دور را نیز جمع میکند. اگر آخرین دور دست باشد، هیچ کس کارت‌ها را برنده نمیشود.

 

بـه عنوان مثال، جیم 5 گشنیز را بازی میکند، کریستین نیز با کار 5 گشنیز بازی کند، دونا با کارت 3 دل و مارک نیز با 3 دل بازی نمائید. هیچ کس این دور را برنده نمی شود و کارت‌ها کنار گذاشته می شود .

معرفی بازی پاسور بی دل + ترفند و قوانین لازم Hearts

ورود به سایت معتبر شرط بندی

طبق بررسی هایي کـه داشتیم بهترین سایت شرط بندی را برای شـما در لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید و تا توسط بازیکن بعدی جمع‌آوری شود تا یک نفره در دور بعدی برنده شود.در بازی بی دل Cancellation طبق معمول حد نصاب امتیاز 150 اسـت.

سایت zywhcm.co جدیدترین و پرطرفدارترین پستهای جهان را منتشر میکند همیشه با ما بروز باشید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *